Kategorie

Newsletter

 • KONTAKT Z NAMI

  Edutop
  Marynarska 44a/3
  91-803 Łódź
  email: biuro@edutop.pl
  faks: 46 838 39 40
  tel komórkowy: 603 927 527

 

Sklep internetowy, działający pod domeną www.edutop.pl, prowadzony jest przez Sylwię Florek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: EDUTOP - Sylwia Florek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 726 174 46 31, REGON: 100278229.
 
Siedziba Sprzedawcy (siedziba Sklepu):
Marynarska 44a/3
91 – 803 Łódź
 
tel./faks 46 838 39 40, tel. kom. 603 927 527
e-mail: biuro@edutop.pl
Numer rachunku bankowego: 06 1020 3408 0000 4102 0175 0298
 
Słowniczek pojęć
 
1. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.edutop.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.
2. Sprzedawca – Sylwia Florek prowadząca sprzedaż za pośrednictwem Sklepu.
3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta). W przypadku osób fizycznych mająca ukończone 18 lat oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 
§ 1 Postanowienia ogólne
 
1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”, pocztę e-mail (biuro@edutop.pl), telefonicznie pod numerami 603 927 527, 609 98 48 98, faksem pod numerem 46 838 39 40 oraz osobiście i pisemnie listem na adres Sprzedawcy.

4. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
5. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.

6. Wszystkie Towary prezentowane na stronie Sklepu są wolne od wad.
7. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) oraz fakultatywnie w innej walucie i zawierają podatek VAT. Cena nie zawiera ewentualnych kosztów dostawy.
8. Informacje o towarach podane w serwisie Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
9. Zamówione towary są dostarczane przez Sprzedawcę pod wskazany przez Kupującego adres zarówno na terenie Polski, jak i poza granicami kraju.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
11. W celu skorzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować (założyć konto w Sklepie). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo i nie są konieczne do składania zamówień w Sklepie. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego przez podanie adresu e-mail i hasła.
12. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych.
13. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie serwisu Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 
§ 2 Składanie zamówień
 
1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień w następujący sposób:
1) za pośrednictwem strony internetowej Sklepu wypełniając stosowny formularz zamówienia (dodając towar do „koszyka”, a następnie postępując zgodnie z dalszymi informacjami umieszczonymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia w przycisk „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”),
2) telefonicznie/faksem na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie Sklepu,
3) pocztą elektroniczną (e-mail) na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu (w zakładce kontakt).
2. Zamówienia składane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, faksu oraz poczty elektronicznej (e-mail) przyjmowane są 24h/dobę, natomiast zamówienie składane telefonicznie tylko w godzinach od 8.00 do 18.00.
3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
4. W przypadku zamówienia złożonego mailem lub telefonicznie/faksem Kupujący otrzymuje informację od Sprzedawcy o wszystkich istotnych warunkach zamówienia.
5. Anulowanie lub modyfikacja zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe (e-mailem lub telefonicznie). Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania towaru.
6. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
1) za pobraniem – zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,
2) przelewem – Sprzedawca wysyła towar na adres wskazany przez Kupującego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy (na podstawie faktury proforma wysłanej do Kupującego pocztą elektroniczną),
3) przelewem w terminie do 14 dni od dnia otrzymania towaru i faktury – tylko w przypadku płatności dokonywanych przez jednostki budżetowe, w tym placówki oświatowe.
7. W przypadku wyboru płatności przed realizacją zamówienia Kupujący powinien opłacić zamówienie w terminie 3 dni od dnia jego potwierdzenia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie jest anulowane.
8. Sprzedawca realizuje dostawę towarów w następujący sposób:
1) firmą kurierską,
2) Pocztą Polską
3) odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sklepu.
9. Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w procedurze składania zamówienia (w formularzu zamówienia). Ponadto informacja o kosztach została umieszczona na stronie głównej Sklepu pod nazwą „Koszty dostawy”. Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego.
 
§ 3 Realizacja zamówień
 
1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia albo przy składaniu zamówienia mailem lub telefonicznie/faksem prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (w szczególności numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiającego weryfikację i potwierdzenie zamówienia).
2. W przypadku błędnego wypełnienia formularza zamówienia albo niedostatecznego określenia danych w zamówieniu mailem lub telefonicznie/faksem Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeśli z Kupującym nie będzie można się skontaktować zamówienie zostanie anulowane w ciągu 3 dni roboczych dni od dnia złożenia zamówienia.
3. Warunkiem przyjęcia do realizacji zamówienia o wartości powyżej 5000 zł jest dokonanie przez Kupującego przedpłaty za zamówiony towar – w wysokości uzgodnionej z Kupującym, nie większej niż 50 % wartości towaru. Regulacja wskazana w zdaniu poprzednim nie ma zastosowania w przypadku zamówień złożonych przez jednostki budżetowe.
4. W przypadku zamówień, o których mowa w § 3 ust. 3  Sprzedawca może uzgodnić z Kupującym inny sposób płatności i dostawy.
5. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby przesyłka została nadana w możliwie jak najkrótszym terminie. Termin realizacji zamówienia (wraz z dostawą) wynosi średnio 7 dni (z wyjątkiem towarów na indywidualne zamówienie – wówczas termin realizacji zamówienia jest uzgadniany z Kupującym indywidualnie). Przy płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.
6. W przypadku przewidywanego przedłużenia czasu realizacji zamówienia Kupujący jest o tym każdorazowo informowany.
7. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak towaru, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.

8. Jeżeli Kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje towar Kupującemu nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
9. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem lub w oddzielnej przesyłce.

10. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania zamówienia miejsce odbioru towaru (adres dostawy).
11. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Kupującego do złożenia reklamacji, protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacyjnej. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.
 
§ 4 Reklamacja i gwarancja
 
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

2. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
3. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sklepu lub za pomocą poczty e-mail: biuro@edutop.pl.
4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

6. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu.

7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.

8. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

9. Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z Konsumentem. Z zamiarem polubownego rozwiązania sporu Konsument może zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Łodzi, ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź.

10. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.

11. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

12. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.

13. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym.  Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument  gwarancyjny stwierdza inaczej.

 
§ 5 Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

 

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Odstępując od umowy sprzedaży towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
  1. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie. W przypadku płatności za pobraniem, zwrot płatności następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego, co nie wiąże się dla Kupującego z żadnymi kosztami.
 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

10. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.


§ 6 Ochrona danych osobowych i prywatności
 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca – Sylwia Florek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: EDUTOP - Sylwia Florek, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 726 174 46 31, REGON: 100278229, tel./faks 46 838 39 40, tel. kom. 603 927 527, e-mail: biuro@edutop.pl.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Sklepu i przeglądania jej zawartości, skorzystania przez użytkownika Sklepu z newslettera dostępnego na stronie Sklepu, dokonania rejestracji konta na stronie Sklepu, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru oraz obsługi formularzy kontaktowych – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

5. Sprzedawca może udostępniać zebrane od Kupującego lub innego użytkownika Sklepu dane osobowe podmiotom, wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Sklepu. Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Kupującemu lub innemu użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: biuro@edutop.pl, numer telefonu: 46 838 39 40; 603 927 527 lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

7. Zapisując się do newslettera w Sklepie Kupujący (lub inny użytkownik Sklepu) wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego (lub innego użytkownika Sklepu) do informowania go o ofercie Sprzedawcy, tj. o nowościach i promocjach.

8. Adresy mailowe Kupujących (lub innych użytkowników Sklepu), którzy zarejestrowali się w newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o ofercie Sprzedawcy. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.

9. W każdej chwili Kupujący (lub inny użytkownik Sklepu) ma prawo zrezygnować z newslettera. Aby zrezygnować z newslettera należy przesłać informację o rezygnacji na adres biuro@edutop.pl.

10. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Klientów) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.
 
§ 7 Postanowienia końcowe
 
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu https://edutop.pl (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 25 05 2018 r. Regulamin obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. do dnia 24 05 2018 r. jest do pobrania tutaj.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:

1) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 7 ust. 3 Regulaminu,

2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,

3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.